Lakástámogatás

A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgáló vissza nem térítendő állami támogatások (utólagos lakásépítési/-vásárlási kedvezmény, akadálymentesítési támogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, preferált településeken adó-visszatérítési támogatás), valamint állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök (otthonteremtési kamattámogatás, fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása, otthonfelújítási kölcsön kamattámogatása) a hitelintézeteknél vehetők igénybe. A támogatások részletes feltételeiről a hitelintézetek adnak tájékoztatást. Ha a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylő a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivataltól, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalától (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) kérheti, hogy állapítsa meg a támogatási feltételeknek való megfelelését.

A támogatás a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére a kormányhivataltól igényelhető. A 2020. június 30-át követően született vagy örökbefogadott gyermekekre tekintettel benyújtott kérelmekre határidőt állapít meg a jogszabály. A kérelem vér szerinti gyermek esetén a gyermek vagy ikergyermekek születését követő 60 napon, örökbefogadásnál az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül nyújtható be azzal, hogy e határidőnek az igénylő önhibáján kívüli okból történő elmulasztása esetén előterjeszthető igazolási kérelem.

Annak érdekében, hogy az ingatlan a támogatás céljának megfelelően meghatározott ideig (jellemzően 10 évig) a támogatottak lakóhelyéül szolgáljon, a jogszabály és a támogatási szerződés alapján az érintett ingatlan tulajdoni lapjára az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. Az ingatlan-nyilvántartási változtatások bejegyzéséhez szükséges engedély kiadásához a tulajdonosoknak a kormányhivatalhoz kell fordulniuk kérelemmel.

A kormányhivatalhoz kell bejelenteni, ha a támogatott lakóingatlant elidegenítették, lebontották, használatát harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, továbbá azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése. A kormányhivataltól kell kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését és igazolni az újabb lakóingatlan megszerzését is, vagy ha az újabb ingatlant meghatározott feltételekkel már megszerezték, az állam javára bejegyzett jelzálogjognak a támogatott ingatlan helyébe lépő lakóingatlanra való közvetlen átjegyzését.

A jelzálogjogot, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal nem jegyeztetheti át abban az esetben, ha az újabb lakást a támogatott személy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójától vagy élettársától vásárolta, továbbá, ha a támogatott személy tulajdonosa az eladó jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek, illetve egyéni vállalkozóként önmagának, mint magánszemélynek értékesíti az ingatlant. Az átjegyeztetés meghiúsulása visszafizetési kötelezettséget von maga után.

Tájékoztatók

Tájékoztató(1) – Általános tudnivalók
Tájékoztató(2) – További jogok, tények ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
Tájékoztató(3) – A magyar állam javára bejegyzett jogok törlése
Tájékoztató(4) – A támogatott ingatlan elidegenítésének, lebontásának, átengedésének, eltérő hasznosításának, elhagyásának bejelentése
Tájékoztató(5) – Támogatásra való jogosultság feltételei megállapítása, a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozása csökkentése
Tájékoztató(6) – Fizetési kedvezmény engedélyezésének szabályai
Tájékoztató(7) – Felfüggesztési vagy közvetlen átjegyzési kérelem
Tájékoztató(8) – Támogatott ingatlan felajánlása NET Zrt.-nek
Tájékoztató(9) – Támogatott ingatlan árverésen kívüli eladása
Tájékoztató(10) – Támogatott ingatlanban volt házasfél tulajdonának megszerzése

Támogatásra jogosultság, hozzájárulás iránti kérelmek iratmintái

Kérelem(1) – Többgyermekes család lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának csökkentésére
Kérelem(2) – Támogatási feltételeknek való megfelelés hatósági megállapítására
Kérelem(3) – Jelzálogjog törléséhez, önkéntes visszafizetés esetében
Kérelem(4) – Jelzálogjog törléséhez, határozott idő lejárta után
Kérelem(5) – Jelzálogjog törléséhez megelőlegező kölcsön esetén
Kérelem(6) – Ingatlan tulajdoni viszonyainak változásához való hozzájáruláshoz
Kérelem(7) – További jelzálogjog, ranghely-csere bejegyzéséhez
Kérelem(8) – További jogok bejegyzéséhez
Kérelem(9) – További tények (pl. telekalakítás) bejegyzéséhez
Kérelem(10) – Társasház vagy szövetkezet alapításához
Kérelem(11) – A támogatás visszafizetésének kötelezettsége felfüggesztésére, a bejegyzett jelzálogjog törlésére
Kérelem(12) – Jelzálogjog közvetlen átjegyzésére
Kérelem(13) – Hiánypótlási adatlap

Bejelentések iratmintái

Bejelentés(1) – Támogatott ingatlan lebontásáról
Bejelentés(2) – Támogatott ingatlan elidegenítéséről
Bejelentés(3) – Támogatott ingatlanban létesített lakóhely elhagyásáról
Bejelentés(4) – Támogatott ingatlan használatának átengedéséről
Bejelentés(5) – Támogatott ingatlan lakáscéltól eltérő használatáról
Bejelentés(6) – Támogatott ingatlan árverésen kívüli értékesítéséről
Bejelentés(7) – Az újabb lakóingatlan megszerzéséről, a ráfordítási kötelezettség teljesítéséről
Bejelentés(8) – Meghatalmazás lakástámogatási ügyben való eljárásra

A kérelmekhez csatolandó mellékletek – amennyiben nem állnak rendelkezésre – hiteles másolatban beszerezhetőek a kiállító hatóságtól/hitelintézettől, illetve az ingatlan fekvése szerinti földhivataltól.

Lakástámogatás

You May Also Like

Bábonymegyer Község