Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az önkormányzatok oldaláról is előírják, hogy biztosítani kell ügyeik elektronikus intézhetőségét, továbbá az informatikai együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Bábonymegyer Község Önkormányzata 2018. január 1-ével csatlakozott az önkormányzati ASP rendszer elektronikus ügyintézési szakrendszeréhez, melynek használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek1 az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője2, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető.

Az önkormányzati ASP rendszeren belül az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap).

A Portál funkciói:

  • Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti.
  • online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás),
  • online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását igényli), a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap.

Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli),
Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli). A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elektronikusan is kitölthető nyomtatványok találhatóak meg:

1. helyi adóhoz, és átengedett központi adóbejelentéshez, bevalláshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok


1. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.
2. Jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és jogtanácsos.
3. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
4. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
5. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
6. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok
7. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának részletes szabályait itt találhatják meg.

Kérjük az elektronikus ügyindítás megkezdése előtt az Önkormányzat honlapján található tájékoztatót olvassa át az eredményes ügyintézés érdekében!
Az elektronikus ügyintézésről bővebb felvilágosítást a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézői is nyújtanak.

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetősége:
ügyfélfogadás helye :8660 Tab, Kossuth L. u. 49.
telefonszám: 84/525-900
e-mail cím: tab@somogy.hu
ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-11.00 12.00-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-11.00 12.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00

Bábonymegyer, 2018. április
Bábonymegyer Község Önkormányzata


Bábonymegyer dokumentumok:
 
 
A Kormányablakokról

Az állampolgároknak az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, és ezáltal képet alkotnak annak működéséről, társadalmi kapcsolatairól. Kívánságuk és egyben jogos elvárásuk is, hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan és egyszerűen intézhessék, és ebben a közigazgatási eljárás által az állam segítséget nyújtson számukra.

A cél az elégedett állampolgár, az eszköz pedig egy hatékonyan működő, egységes és integrált intézmény, mely egy hatékonyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg, egységes szakmai elvárások mentén. Az egyablakos ügyintézési rendszer a „Jó Állam” céljainak megfelelően került kialakításra.  A jól szervezett közigazgatás jogos igényként jelenik meg az állammal kapcsolatba kerülő ügyfelek részéről. Ennek érdekében további cél az, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb, vagy bármely, a számára legkönnyebben elérhető kormányablakban, munkaidőn kívül is el tudja intézni a hivatalos ügyeit.

Az első egységes arculattal rendelkező kormányablakok 2011-ben kezdték meg működésüket a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban, ugyanakkor már ebben az évben elkezdődött a felkészülés a kormányablakok országos hálózatának a kialakítására. Az új kormányablakok megnyitása 2014 februárjától folyamatosan történik, dinamikus fejlődés által biztosítva segítőkész ügyintézési lehetőséget.

Annak érdekében, hogy a kormányablakos ügyintézés még közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, elősegítve a célt, hogy magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhessék ügyeiket, az ügyfélszolgálati tevékenység Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokkal kerül kiterjesztésre. A Mobilizált Ügyfélszolgálat létrehozásával lehetőség nyílik a helyben történő ügyintézésre a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban lévő településeken élő állampolgárok számára is, mivel az ügyfelek hatékony kiszolgálását akadályozó térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak.

Az állampolgárok a kormányablakokban jelenleg több, mint 2500 féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. A kormányablakokban intézhető ügykörök felsorolását a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet egyes mellékletei tartalmazzák. 2018. január 1. napja óta, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében minden hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem – melyet törvény vagy kormányrendelet nem zár ki – a kormányablakokban is benyújthatók. A jogszabályban kizárt ügyek listája és ezzel kapcsolatos további információk a fenti linkre kattintva érhetők el.

Jelenleg a legjellemzőbb ügycsoportok a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, a jármű nyilvántartással és a vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok, a kormányablakok hatáskörébe tartozó, illetve abba nem tartozó ügyekben tájékoztatás nyújtása, továbbá a lakcímigazolvánnyal és a családtámogatással kapcsolatos feladatok.

Az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le az illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a kérelmezőt az ügymenetről, vagy a hiánypótlásról. Ezáltal a polgároknak nem kell több helyre elmenniük, és többféle ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Vannak olyan ügyek, amelyekben a kormányablakok kizárólag tájékoztatást tudnak adni és vannak olyanok, amelyekben szolgáltatást is tudnak nyújtani. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek és a kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek, továbbá a kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások, valamint a kormányablakban hivatalból intézhető ügyek, illetve azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban nyújtható a fenti linkekre kattintva érhetőek el.

A magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakirányú, illetve közszolgálati továbbképzései segítik a kormánytisztviselői kar felkészülését a folyamatosan növekvő ügyfélkör ellátásában, az ügyfelek részéről tapasztalt magas elégedettségi mutatók mellett. A szakirányú képzéseknek köszönhetően a kormánytisztviselői kar felkészült a bővülő ügyfélkör és ügytípus ellátására. A segítőkész kollégák a szolgáltató közigazgatást képviselik, amelyben az ügyfél, és a sikeres ügyintézés az elsődleges.

A Miniszterelnökség, és ezen belül a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság célja, hogy a kormányablakok országos hálózatának helyszínei, különös tekintettel a speciális, frekventált helyszínekre, biztosítsák a magas színvonalú, integrált egyablakos ügyfélkiszolgálás lehetőségét minden állampolgár számára.

Tab Járási Kormányablak

Cím: 8660 Tab Kossuth Lajos u. 51.

Tel.: 84/795-000

Email: hivatal@tab.gov.hu