A kormány rendelete a kijárási korlátozásról:

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

 

1. §

 • (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
  kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

2. §
Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. §
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben
meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. §

 • (1) A 3. § szerinti alapos indok:
  a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 • b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 • c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító
  tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi
  szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 • d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
 • e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 • f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 • g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
  tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 • h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 • k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban
  együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 • l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 • m) a dohányboltban történő vásárlás,
 • n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések
  javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,
  banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az
  állatkórház látogatása,
 • t) a szülői jogok és kötelezettségek,
 • u) a hitéleti tevékenység.
 • (2) Alapos indok továbbá– az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról
  gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős
  személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5. §

 • Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen,
  valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy
  ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter
  távolságot kell tartani.

6. §

 • (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,
  piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra
  közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy
  tartózkodhat.

7. §
Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2)
bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8. §

 • (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai
  rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
  jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
 • (2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről
  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő
  eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben
  meghatározott módon alkalmazhatja.

9. §

 • (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
  rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől
  eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést
  megszegi.
 • (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a
  pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10. §

 • (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
 • (2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11. §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

Kérjük a falú lakosságától a rendelkezések betartását! Köszönjük ez most a közös érdekünk!

Rendelet a kijárási korlátozásról

You May Also Like