Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az önkormányzatok oldaláról is előírják, hogy biztosítani kell ügyeik elektronikus intézhetőségét, továbbá az informatikai együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Bábonymegyer Község Önkormányzata 2018. január 1-ével csatlakozott az önkormányzati ASP rendszer elektronikus ügyintézési szakrendszeréhez, melynek használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek1 az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője2, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető.

Az önkormányzati ASP rendszeren belül az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap).

A Portál funkciói:

  • Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti.
  • online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás),
  • online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását igényli), a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap.

Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli),
Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli). A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elektronikusan is kitölthető nyomtatványok találhatóak meg:

1. helyi adóhoz, és átengedett központi adóbejelentéshez, bevalláshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok


1. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.
2. Jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és jogtanácsos.
3. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
4. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
5. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
6. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok
7. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának részletes szabályait itt találhatják meg.

Kérjük az elektronikus ügyindítás megkezdése előtt az Önkormányzat honlapján található tájékoztatót olvassa át az eredményes ügyintézés érdekében!
Az elektronikus ügyintézésről bővebb felvilágosítást a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézői is nyújtanak.

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetősége:
ügyfélfogadás helye :8660 Tab, Kossuth L. u. 49.
telefonszám: 84/525-900
e-mail cím: tab@somogy.hu
ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-11.00 12.00-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-11.00 12.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00

Bábonymegyer, 2018. április
Bábonymegyer Község Önkormányzata


Dokumentumok: